Nigiri creativi

Nigiri Suzuki flambè

3,50 €

Nigiri Suzuki flambè

Branzino scottato con foglia di shiso e sale maldon.

Flambè seabass with shiso leaf and maldon salt.

Price: 3,50 €

Ingredients

Branzino

Shiso

Nigiri Avocado & Tartufo

3,00 €

Nigiri Avocado & Tartufo

Avocado con olio EVO; sale maldon e tartufo.

Avocado with EVO oil, maldon salt and truffle.

Price: 3,00 €

Ingredients

Avocado

Olio d'oliva

Sale

Tartufo

Allergens

Frutta polpa: Yes

Funghi: Yes